Informatie

Openbaarmaking van de CITOscore

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft op 12 september 2013 de gemiddelde eindtoetsgegevens van alle scholen in het primair onderwijs openbaar gemaakt. Ook de scores van onze school zijn daarmee voor iedereen in te zien.

Onze school vindt het belangrijk om open en eerlijk te zijn over onze resultaten. Toch kan op basis van de nu gepubliceerde informatie een verkeerd beeld ontstaan van de kwaliteit van het onderwijs en van onze school. Dat komt omdat van school tot school verschilt welke leerlingen aan de toets deelnemen waardoor de scores van scholen onderling niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Bovendien is de kwaliteit van een school meer dan alleen de score op een eindtoets voor taal, lezen en rekenen. Op basis van deze gegevens kunnen dus niet zomaar conclusies worden getrokken.

Er zijn verschillende organisaties die onze school beoordelen:

De inspectie.
De inspectie bezoekt minimaal éénmaal per 4 jaar onze school. Op tal van indicatoren wordt onze school dan beoordeeld. De opbrengsten spelen in de beoordeling een belangrijk rol, maar ook wordt gekeken naar de zorg, de kwaliteit van het lesgeven enz. Bij een voldoende beoordeling krijgt de school een basisarrangement. Wij hebben van de inspectie een basisarrangement gekregen, omdat we ruimschoots aan de inspectienormen voldoen.

U als ouder.
Voor ons is het belangrijk te weten, hoe u als ouder onze school waardeert. Daarom voeren we tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit. We vragen dan ook aan de ouders ons een cijfer toe te kennen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven was in 2019 een 7,58. De waardering van de ouders voor CBS Dûbel-Ien was gemiddeld een 7,93. Deze uitslag moet met enige terughoudendheid geinterpreteerd worden, er was voor dit onderzoek een responspercentage van 55%,

Sinds 2 jaar gebruiken we niet meer de Eindtoets van Cito, maar Route 8, een adaptieve, digitale eindtoets. De score op de eindtoets basisonderwijs 2019 kwam overeen met de ontwikkeling en verwachting van deze groep 8. De norm was 206, de score van deze groep 216,7.

 

Hoe krijgt u als ouder  een  totaalbeeld?

We werken samen met onze sectororganisatie de PO-Raad aan het ontwikkelen van Vensters PO. Via de website van Vensters PO (www.scholenopdekaart.nl) worden de gemiddelde eindscores van alle basisscholen op een vergelijkbare wijze en samen met andere informatie gepresenteerd en toegelicht. In Vensters PO komt bijvoorbeeld ook informatie te staan over ouder- en leerlingtevredenheid, schoolklimaat en veiligheid en de uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van Vensters PO. Zoals u van ons bent gewend zullen wij u ook los van Vensters blijven informeren over onze prestaties.